Obec Horní Újezd
ObecHorní Újezd

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - osoba samostatně výdělečně činná

3. Pojmenování (název) životní situace

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - osoba samostatně výdělečně činná

4. Základní informace k životní situaci

Osoby samostatně výdělečně činné (dále též "OSVČ") jsou povinny odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (dále též "OSSZ"), Pražské správy sociálního zabezpečení (dále též "PSSZ") nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno (dále též "MSSZ"); místní příslušnost OSSZ/ PSSZ/ MSSZ se řídí místem trvalého pobytu OSVČ.

Nemocenské pojištění je u OSVČ dobrovolné a vzniká podáním přihlášky k tomuto pojištění na příslušnou OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Více informací k nemocenskému pojištění naleznete v životní situaci "Nemocenské pojištění - OSVČ".

OSVČ jsou povinny platit buď:

  • pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo

  • zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které se vždy za kalendářní rok vyúčtují po podání přehledu o příjmech a výdajích, a je-li úhrn záloh:

  • nižší než pojistné, jedná se o doplatek pojistného, který je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popř. měl být, podán přehled o příjmech a výdajích za příslušný kalendářní rok,

  • vyšší než pojistné, jedná se o přeplatek na pojistném, který OSSZ/ PSSZ/ MSSZ vrátí OSVČ, nemá-li jiného splatného závazku vůči OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nebo České správě sociálního zabezpečení.

Pojistné se platí ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem OSVČ je částka, kterou si OSVČ určí, ne však méně než 50 % daňového základu stanoveného podle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a 23 téhož zákona.

Minimálně činí (roční) vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost částku stanovenou jako součin minimálního měsíčního vyměřovacího základu platného v roce 2017 pro výkon hlavní činnosti, tj. 7 058 Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2017. Pro rok 2018 činí minimální roční vyměřovací základ při výkonu hlavní činnosti součin minimálního měsíčního základu pro hlavní činnost v roce 2018, tj. 7 495 Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu hlavní činnosti v roce 2018.

Dosáhne-li daňový základ OSVČ vykonávající vedlejší činnost v roce 2017 tzv. rozhodné částky (67 756 Kč pro 12 kalendářních měsíců v roce 2017) nebo se k důchodovému pojištění OSVČ dobrovolně přihlásí, činí minimální vyměřovací základ OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost částku stanovenou jako součin minimálního měsíčního vyměřovacího základu platného v roce 2017 pro vedlejší činnost, tj. 2 824 Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti v roce 2017. Pro rok 2018 činí minimální roční vyměřovací základ při výkonu vedlejší činnosti součin minimálního měsíčního základu pro vedlejší činnost v roce 2018, tj. 2 998 Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu vedlejší činnosti v roce 2018.

Povinnost platit zálohy na pojistné v roce 2018 má vždy OSVČ vykonávající hlavní činnost, OSVČ vykonávající vedlejší činnost jen v případě, že její daňový základ v roce 2017 dosáhl rozhodné částky nebo se k tomuto pojištění na rok 2018 přihlásí.

Zálohy na pojistné se platí na jednotlivé celé kalendářní měsíce a jsou splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. OSVČ může po oznámení příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ platit zálohy na delší než měsíční období, ale vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku. Oznámení o platbě takových záloh do budoucna musí obsahovat výši jednotlivých záloh a za jaké měsíce se platí.

U OSVČ, která vykonávala činnost v předcházejícím kalendářním roce, činí výše měsíčního vyměřovacího základu 50 % z částky rovnající se průměru, který z daňového základu připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla vykonávána činnost.

Pokud OSVČ vykonává samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, bude po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění minimálně ve výši 2 189 Kč měsíčně.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost bude záloha na pojistné na důchodové pojištění (po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017) činit minimálně 876 Kč měsíčně.

V roce 2018 je maximálním měsíčním vyměřovacím základem částka 119 016 Kč, tomuto vyměřovacímu základu odpovídá záloha na pojistné ve výši 35 016 Kč.

OSVČ si může platbou zálohy na pojistné určit měsíční vyměřovací základ ve vyšší výši, než která jí byla stanovena dle přehledu o příjmech a výdajích za předcházející rok, jestliže dle momentálních příjmů předpokládá vyšší odvod pojistného, aby tak předešla velkému doplatku pojistného po vyúčtování daného roku. Výši uhrazené zálohy na pojistné lze v období splatnosti dodatečně zvýšit.

Na základě žádosti OSVČ příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ poměrně sníží měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích za další kalendářní rok, jestliže budou splněny následující podmínky:

Pokud příjem po odpočtu výdajů ze samostatné výdělečné činnosti připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž byla podána žádost o snížení, nejméně však za dobu 3 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, je nejméně o jednu třetinu nižší než takový příjem (daňový základ) připadající v předcházejícím kalendářním roce v průměru na jeden měsíc výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou OSVČ dobrovolně k tomuto pojištění přihlášeny, je za kalendářní měsíc splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Více informací naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat OSVČ nebo osoba pověřená plnou mocí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Hlavní podmínkou je výkon samostatné výdělečné činnosti. Přidělení variabilního symbolu při oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Pojistné lze platit buď prostřednictvím poštovní poukázky nebo bezhotovostním převodem z účtu nebo, jde-li o částku nepřevyšující 10 000 Kč, též na pokladně příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na příslušnou OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, oddělení OSVČ (místní příslušnost se řídí místem vašeho trvalého pobytu).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz (pas) a kopii oprávnění k výkonu samostatné výdělečné činnosti, které není součástí veřejně dostupných rejstříků.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Veškeré formuláře jsou uveřejněny na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení a rovněž jsou dostupné na všech správách sociálního zabezpečení.

Základní formuláře - Oznámení o zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti, Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění a Přehled o příjmech a výdajích.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti je třeba oznámit do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy k této skutečnosti došlo. Pro ukončení samostatné výdělečné činnosti není stanoven předepsaný formulář (je však nutné, aby měl písemnou formu); nepovinný formulář naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Skončení důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, pokud OSVČ důvod pro výkon vedlejší činnosti uplatnila, je OSVČ povinna oznámit nejpozději na přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok, ve kterém důvod skončil.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 podává OSVČ nejpozději do 2.5.2018, a to vždy, pokud její daňové přiznání nezpracovává daňový poradce. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 2.5.2018 u příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, posunuje se termín podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 na 1.8.2018.

Dále je možné podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 do 1 měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o 3 měsíce. Pouze v odůvodněných případech (např. jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 podat nejpozději do 31.7.2018.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

20.03.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svoz odpadu

Kalendář

Mapový portál

GeomoravaPortál

Informace o zpracování osobních údajů

Najdete nás také zde

facebook

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rychlý kontakt

Obec Horní Újezd
Horní Újezd  č. 83
753 53 Všechovice
Spojení:
Tel.: 581 622 693
Fax:  581 622 693
E-mail:
obec@horni-ujezd.cz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Poděkování

Děkujeme Skupině ČEZ za podporu při rozsvícení vánočního stromu a nové výzdoby našeho kostela v obci Horní Újezd.

logo ČEZ

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

​​První písemná
zmínka
1371

​​Počet obyvatel
423

​​Nadm. výška
335 m
n.m.

​​Katastrální
výměra
687 ha