Obec Horní Újezd
ObecHorní Újezd

Uskutečněné dotace

Dotace v roce 2018

Dotace Olomouckého kraje:

Obnova chodníků na dolním konci:

Další investiční akcí, která proběhla na podzim roku 2018, byla obnova chodníků na dolním konci směrem na Vítonice, která byla realizována z dotačního titulu Olomouckého kraje. Obdrželi jsme 402 808 Kč. Rekonstrukci provedla místní firma Orság stavby na základě výběrového řízení, které proběhlo v červenci tohoto roku.

Obnova chodníků

Chodníky 1Chodníky 2Chodníky 3Chodníky 4

Oprava vodovodního přivaděče:

Obec obdržela dotaci ve výši 50 % z Olomouckého kraje na opravu přivaděče. Bude vyměněn úsek od Oseckého rezervátu po železniční dráhu v délce cca 400 – 500m.

Dále jsme obdrželi dotaci 200 tis. Kč pro hasiče JPO III. na výměnu hasičské Tatry 815 za sice starší, ale v lepším technickém stavu, od sboru z Opatovic. K těmto dotacím musí obec dodat z rozpočtu 50% z celkových nákladů dle výběrového řízení.

Dotace z Ministerstva zemědělství:

Oplocenky - výsadba remízků:

Na podzim byly z dotačního titulu Ministerstva zemědělství realizovány oplocenky s výsadbou listnatých stromů v remízcích za školkou (lokalita „Pod Kroužky“) a směrem na Býškovice (lokalita „Rovně za rybníkem“), které byly zasaženy kůrovcem a následně vytěženy. Jednalo se o výsadbu tzv. interakčních prvků - ÚSES, bylyvysázeny listnaté stromy, jako javory, lípy srdčité, buky lesní, duby zimní. Sazenice jsou minimální výšky 130 cm s obalem. Ochrana proti okusu byla zabezpečena oplocenkou. Výsadba se realizovala na pozemcích s kulturou „ostatní plocha“, není to les. Dotace byla 90%. Akce byla již zcela dokončena a v pondělí 22.10.2018 předána.

Oplocenka 1Oplocenka 2Oplocenka 3Oplocenka 4

Ministerstvo životního prostředí:

Posilovací vrt:

Obec obdržela dotaci na posílení vodárenské soupravy v obci od Ministerstva životního prostředí. Zrealizoval se vrt o hloubce 50 m vedle vodojemu. V pondělí 18. června 2018 ve večerních hodinách vrtná souprava firmy Ekomonitor z Chrudimi vyvrtala vrt, voda byla nalezena ve 20 a 28 metrech, vrt má celkem hloubku 50 m a voda má dle předběžných odhadů vydatnost 1/l /s, tzn. cca 50 m3 za den. Ve středu 8. srpna byla provedena jednodenní čerpací zkouška a od pátku 10. srpna proběhla cca 14 denní čerpání, kdy se zjišťovala jakost, kvalita vody a vydatnost. Nyní zplnomocněná firma vyřizuje legalizaci (územní a stavební řízení, kolaudace) vrtu u odboru životního prostředí u MěÚ Hranice, po úspěšné legalizaci bude následovat realizace vystrojení, připojení vrtu k vodojemu a na el. energii.

Obecní malotraktor:

Již v minulém roce jsme vás informovali, že jsme obdrželi dotaci z MZE, SZIF. Byli osloveni tři výrobci traktorů. Zvítězila nabídka firmy REHOS Babice u Uherského Hradiště. Cena malotraktoru včetně příslušenství byla 980 000 Kč, přičemž dotace činila 50 %. Traktor je již využíván do lesa (má i lesní úpravu - ochrana kabiny atd.), na což byla také předmětná dotace, ale dále také k sečení, štěpkování a také převozu různých obecních věcí. Traktor má otočné pracoviště, již byl používán naviják při práci v lese na Skalce.

Traktor

Dřívejší dotace:

Hasičské auto

Z dotačního titulu Olomouckého kraje a za přispění obce Horní Újezd byl Sboru dobrovolných hasičů Horní Újezd  pořízen nový dopravní automobil Ford Tranzit T 350. Stávající vozidlo Avia. Již po technické stránce nevyhovovalo. Nové devítimístné vozidlo má nosnost tři a půl tuny. Zadní část vozidla je vybavena pro požární zásah. Automobil byl pořízen za 334.800,-Kč. Další výdaje 105.775,- byly ve výši za polep vozidla, přestříkání dle norem na červenou barvu, tažné zařízení, zimní pneumatiky, pojištění, či dovoz  z Německa…

Nové hasičské auto

Dotace z Olomouckého kraje činila 140.000,-Kč.

Logo Olomouckého kraje

 

V Horním Újezdě se v letošním roce zrealizovaly tři projekty z různých dotačních titulů.
 

Rozšíření muzejní expozice "Jak se žilo v Ójezdě" Horní Ůjezd

Rozšířená expozice je zřízena v podkroví budovy staré školy v Horním Ůjezdě. Tento prostor byl v současnosti zcela nevyužitý a ve špatném technickém stavu. Nová část expozice navazuje na již fungující naši stálou expozici s názvem „Jak se žilo v Ójezdě“. Je však zcela odlišena tematicky i způsobem prezentace. V nově zrekonstruovaném podkroví jsme se tentokrát zaměřili na historii obce a na naše rodáky. Expozice bude časem doplněna o dataprojektor a plátno, bude zde možno presentovat např. úspěšné projekty, současné i minulé dění v obci. Umožní tak ukázat veřejnosti více zajímavých exponátů a artefaktů. Zajímavostí je také překrásný výhled při pěkném počasí z jižní strany  na Kelečský Javorník a malebný Hostýn, na opačnou severní stranu  je výhled na vesničky pod Maleníkem tzv. Záhoří.

 Na tento záměr se nám podařilo sehnat finanční prostředky „z projektů spolupráce“ přes MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko kde se realizuje projekt „za poznáním a odkazem předků II“. Projekty spolupráce patří mezi specielní dotační titul určené pro spolupráci více MAS v ČR nebo i v zahraničí. MAS Hranicko na budování dlouhodobě spolupracuje s MAS Mohelnicko. Díky tomu vzniknou dvě minimuzea na Hranicku. U nás v Horním Újezdě došlo k rozšíření stálé expozice a ve Skaličce k vybudování muzea „Námořníka Toma“. Další dvě muzea se realizují na Mohelnicku, a to v obci Kopina – venkovské minimuzeum zaměřené na školství - a v Úsově, kde mají mimo jiné krásný zámek nese nová expozice názvev „život v podzámčí“. Na jaře roku 2014 se vybudují další čtyři expozice Potštát, Všechovice, Mohelnice a Studená Loučka.

Nové prostory byly zpřístupněny a představeny hornoújezdským v neděli 24.11.2013

Otevření expozice 1 Otevření expozice 2 Otevření expozice 3 Otevření expozice  Otevření expozice 5

Nová autobusová čekárna

Koncem října byl ukončen další projekt realizovaný přes dotační titul LEADRER a to „novostavba autobusové zastávky a revitalizace zeleně v obci Horní Újezd“ jednalo se o návesní prostor při vjezdu od Býškovic, kde byla zrevitalizována zeleň. Obnoveny trávníky a nasazeny nové stromky – okrasné jabloně. Původní dvacettři  let starou dřevěnou autobusovou čekárnu nahradila nová zděná ve stejném stylu jako byla obnovena v  roce  2011 zastávka u školy. Má stejné prvky, sluneční kolektor, hodiny i nápis Horní Újezd. Navazuje tak na navě opravenou komunikaci pod kostelem.

Nová dolní čekárna 1 Nová dolní čekárna 1 Nová dolní čekárna 1

 

 
Logo
 
Neinvestiční příspěvek pro SDH Horní Újezd z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2012:

 Logo Olomouckého kraje

Také v letošním roce obdržela obec Horní Újezd neinvestiční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje na zajištění akceshcopnosti jednotky Sboru Dobrovolných Hasičů Horní Újezd. V letošním roce byla jednotka dovybavena zejména ochrannými prostředky, které jsou zapotřebí při zasáhu. Jednalo se o pořízení  dvou kusů zásahového oděvu, tři kusy držáků svítelen včetně svítilny, dva páry zásahových rukavic, tři kusy kukel pod přilbu, 1 pár zásahových bot a 2 ks hadice C se spojkami. Výše neinvestičního příspěvku z O. kraje činila 18 500,- Kč, přičemž spoluúčast obce činila 24 945,- Kč.

Starší uskutečněné dotační akce:

1. Bilogické rybníky v lokalitě za Bařinou.
2. Kanalizace - odkanalizování lokality "Loučka"
3. Novostavby technická budovy ve sportovním areálu.
4. Rekonstrukce chodníků na vrchním konci.
 
Nově uskutečněné dotační akce:
 
Kříž u výjezdu z obce směr Všechovice je v novém kabátě.
Za pomoci dotací jsme zrestaurovali kříž u výjezdu z obce, který je z roku 1916 a je v majetku obce Horní Újezd. Původně jej nechala postavit rodina Chlápkova. Obnova spočívala v celkovém rozebrání památky, přičemž železné čepy byly vyměněny za nerezové. Povrch byl vyčištěn od mechů, zvětralé chybějící části byly vytmeleny a doplněny minerální hmotou. Celý povrch byl poté ošetřen proti povětrnostním vlivům. Dále byl zhotoven nový základ a obnoven chodník, kde byla položena nová dlažba a zpevněn propustek pod chodníkem.
Celkové náklady na obnovu kříže a okolí činily 154.807,- Kč z toho restaurování kříže 95.800,- Kč základ pro kříž a chodník 59.007,- Kč.
Financování akce:
50.000,- Kč dotace Olomoucký kraj -  dotační program Obnova staveb drobné architektury místního významu
84.770,- Kč - MMR ČR - POV 2011 - dotační titul č.4 - podpora drobných sakrálních staveb v obci
20.037,- Kč - vlastní prostředky obce Horní Újezd
 
logo MMRznak obce HÚlogo OLK
                                              
 

 

Dalšími uskutečněnými dotacemi jsou:

 
Bruslařská a skateboardová dráha v akci pod názvem "Pojďme si hrát, bruslit a skateovat"
 
Foto dráhy:
 
Obnova veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Horní Újezd

Obnova veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Horní Újezd v roce 2011 byla provedena za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

logo

Foto zrekonstruovaného Veřejného osvětlení a Veřejného rozhlasu:

 

Dětské hřiště u kabin TJ Sokol HÚ "Na Drahách"
 
Původní stav a výstavba hřiště:
 
Momentální stav :
 
Rekonstrukce cesty na Druhé straně:
 
Zázemí v Háji s třídičkou a drtičkou:
 
Foto rekonstrukce cesty v poslední fázi dokončovacích prací:
 
Rozšíření stálé expozice "Jak se žilo v Ójezdě"
Dotační akcev budově školy, která spočívala v provedení stavebních úprav půdy včetně vikýřů na obě strany z nichž je nádherný výhled do krajiny (Na Kelečský Javorník a Hostýnské vrchy a na druhou stranu na Oderské vrchy atd.). Výstavka bude zaměřena na slavné rodáky z obce na legionáře. Koncem července 2013 byly stavební úpravy již dokončeny a zkolaudovány. V srpnu 2013 se nyní pracuje na samotné výstavce - úpravě prostor. Viz foto dokončené místnosti:
 
 
Schválené dotační akce, které se budou realizovat:

1. Přestavba spodní čekárny na dolním konci a obnova parku včetně zeleně

Neschválené dotace v tomto roce:

1. Rekonstrukce budovy Hasičské zbrojnice - úpravy střechy, výměna oken, topení atd.

Plánované akce na dotace, které byly momentálně ZO odsouhlaseny ke zpracování projektových dokumentací:

1. Stavební úpravy budovy Mateřské školky, spočívající v zateplení fasády, výměně oken a případně ve výměně otopného systému včetně topného zdroje. Rozhodnuto bude po zaměření budovy a vyhotovení tepleného auditu, který byl ke zpracování zadán specializované irmě ASA expert Ostrava.

2. Stavební úpravy obecní nemovitosti č.p. 15 vedle budovy hasičské zbrojnice, spočívající v provedení malometrážních bytů a skladovacích prostor pro obce na základě rozhodnutí ZO a na základě podpůrné ankety mezi občany obce.

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mapový portál

Portál

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
pro podrobnější informac o zpracování osobních údajů klikněte zde.

Olomoucký kraj

olomoucky kraj

OLOMOUCKÝ KRAJ
FINANČNĚ PŘISPĚL
V ROCE 2019 NA AKCE

  • "Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení" v rámci dotačního programu Program na podporu JSDH 2019
  • "Oprava tří poruch vodvodního přivaděče - Horní Újezd" v rámci dotačního programu Dotace obcím na území OK na řešení mimořádných událostí v oblasti VH infrastruktury

Najdete nás také zde

facebook

Aplikace

mobilní aplikace

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Rychlý kontakt

Obec Horní Újezd
Horní Újezd  č. 83
753 53 Všechovice
Spojení:
Tel.: 581 622 693
Fax:  581 622 693
E-mail:
obec@horni-ujezd.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odběr e-mailových novinek

Novinky e-mailem

​​První písemná
zmínka
1371

​​Počet obyvatel
423

​​Nadm. výška
490 m
n.m.

​​Katastrální
výměra
687 ha