Obec Horní Újezd
ObecHorní Újezd

Stavební místa

Novinky - podzim 2020

Lokalita Chlápčena (plocha Z4) - zde jsou dvě stavební místa, na prvním probíhají dokončovací práce, nový RD je již prakticky hotov, druhý sosusední pozemek zakoupil nový investor, který momentálně řeší projektovou přípravu a legislativu. V průběhu roku zde bylo provedeno prodloužení vodovodního i kanalizačního řadu a nyní na podzim provedneo rozšíření veřejného osvětlení - 3 stožáry veřejného osvětlení, kdy nově zkoušíme solární veřejné osvětlení.

Lokalita K Vítonicům-jih (plocha Z2) - zde bylo provedeno vytyčení všech čtyř stavebních míst včetně proluky pro budoucí komunikaci, pozemky již nebudou obhospodařovány k zemědělským účelům. Na dvou pozemcích parc. č. 3333 a 3337 již probíhá výstavba dvou nových rodinných domů, již jsou provedeny základy a začíná se provádět obvodové zdivo. Poslední čtvrtý pozemek již zakoupil další invesotr, který provádí prjektovou přípravu a legislativu. Pro obec již byla také vydána povolení na prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu a dále také na chodník a veřejné osvětlení. Nyní se vypisuje výběrové řízení na doavatele těchto prací.

Rok 2019

Obec Horní Újezd má navržen a projednává nový územní plán, jehož projednání  po podaných připomínkách je s pracovníky MěÚ Hranice stanoveno na 30.10.2019. Po schválení nového územního plánu budou určeny k zástavbě tyto lokality:

Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

Plochy smíšené obytné – venkovské SV

Představují v souladu s dominantní obytnou funkcí obce plochy určené prioritně pro bydlení, umožňující kromě staveb pro bydlení také umístění staveb a zařízení občanské-ho vybavení, příp. staveb pro drobnou a řemeslnou výrobu. Stávající plochy územní plán stabilizuje, zastavitelné plochy jsou vymezeny v přímé návaznosti na zastavěné území v lokalitách:

- K Vítonicím – Sever (plocha Z1) – zastavitelná plocha je situována na západním okraji zastavěného území obce, navazuje západním směrem na stávající zástavbu na severní straně silnice III/43811; její kapacita je cca 5 RD. Dopravní obsluha plochy je zajištěna z přilehlé silnice III/43811, navrhuje se potřebná veřejná infrastruktura – prodloužení stávajících sítí technické infrastruktury – vodovodu, kanalizace a STL plynovodu. Rozvoj obytné výstavby v této lokalitě je dlouhodobě sledován, plocha byla jako výhledová, s předpokladem realizace po r. 2015, vymezena již v předchozím územním plánu.

- K Vítonicím – Jih (plocha Z2) – zastavitelná plocha je situována na západním okraji zastavěného území obce, navazuje západním směrem na stávající zástavbu na jižní straně sil-nice III/43811; její kapacita je cca 5 RD. Dopravní obsluha plochy je zajištěna z přilehlé silnice III/43811, navrhuje se potřebná veřejná infrastruktura – prodloužení stávajících sítí technické infrastruktury – vodovodu, kanalizace a STL plynovodu. Rozvoj obytné výstavby v této lokalitě je dlouhodobě sledován, plocha byla jako výhledová, s předpokladem realizace po r. 2015, vymezena již v předchozím územním plánu.

- Chlápčena (plocha Z4) – zastavitelná plocha je situována na jižním okraji zastavěného území obce, navazuje východním směrem na stávající zástavbu; její kapacita je cca 3 RD. Pro zajištění dopravní obsluhy je navržena místní komunikace v trase stávající polní cesty – ve vymezené zastavitelné ploše veřejných prostranství PV Z5. Pro zajištění potřebné veřejné infrastruktury se navrhuje prodloužení stávajících sítí technické infrastruktury – vodovodu, kanalizace a STL plynovodu. Rozvoj obytné výstavby v této lokalitě je dlouhodobě sledován, plocha byla pro obytnou výstavbu navržena již v předchozím územním plá-nu.

- Babka I. a II. (plochy Z9 a Z10) – zastavitelné plochy jsou situovány na jižním okraji zastavěného území obce; jejich celková kapacita je cca 14 RD. Pro zajištění dopravní obsluhy je navržena místní komunikace v trase stávající polní cesty – ve vymezené zastavitelné ploše veřejných prostranství PV Z11. Pro zajištění potřebné veřejné infrastruktury se navrhuje vybudování sítí technické infrastruktury – vodovodu, kanalizace a STL plynovodu; pro zajištění likvidace odpadních vod z této lokality se navrhuje vybudování lokální ČOV ve vymezené zastavitelné ploše technické infrastruktury – inženýrské sítě TI Z13. Rozvoj obytné výstavby v této lokalitě je dlouhodobě sledován, obě plochy byly pro obytnou vý-stavbu navrženy již v předchozím územním plánu.

- Křiby (plocha Z16) – zastavitelná plocha je situována na jihozápadním okraji zastavěného území obce; její kapacita je 1 RD. Dopravní obsluha plochy je zajištěna z přilehlé místní komunikace, napojení na technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizaci a STL plynovod – bude provedeno přípojkami.

SV – plocha smíšená obytná vesnická, Z – zastavitelná plocha

Obrázky – výřezy z územního plánu

SV Z2SV Z4SV Z9 a Z10

Lokalita Bařina-Chlápčena (SV Z4):

V této lokalitě je již rozestavěná novostavba na pozemcích parc. č. 4000 a 4001. V této lokalitě je možné stavět ještě na vedlejším pozemku parc. č. 3999, kde je však vlastníkem soukromý majitel a je zapotřebí jednat s ním. Další vedlejší pozemek parc. č. 3997 již není podle nového územního plánu určen k zástavbě. V této lokalitě obec provedla prosloužení vodovodu a kanalizace. Elektrická energie řešil stavebník samostatně se společností ČEZ. V územním plánu vedeno jako plocha SV Z4 (SV - plocha smíšená obytná vesnická, Z4 – zastavitelná plocha č. 4).

Chlápkovo 1Chlápkovo 2

Foto lokality:

Bařina 1Bařina 2Bařina 3Bařina 4

Lokalita k Vítonicím-jih (SV Z2):

V této lokalitě byla geometrickým plánem vytvořena 4 stavební místa včetně proluky pro možnou budoucí komunikaci směrem k průmyslové zóně a možné budoucí výstavbě. V současné době jsou již všechny 4 místa obsazena – viz obrázky na podkladu katastrální mapy a ortofoto mapy. Jak je uvedeno, místa č. 1 již nejsou ve vlastnictví obce, stavebník na místě č. 1 zpracovává projektovou dokumentaci novostavby RD a bude ji projednávat s příslušným stavebním úřadem a dalšími orgány. Se zájemci na místě č. 3 byla uzavřena smlouva, kterou schválilo zastupitelstvo obce na veřejném zasedání, momentálně probíhá vklad do katastru nemovitostí i tito zájemci již zpracovávají projektovou dokumentaci. Pro zájemce o místo č. 4 byla zpracována kupní smlouva, kterou musí projednat zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání.

Co se týká inženýrských sítí (pro tuto lokalitu vodovod, kanalizace a elektrická energie, chodník, veřejné osvětlení) zpracovávají pro obec projekční firmy prodloužení a výstavbu těchto inženýrských sítí a projednání jejich povolení s příslušnými úřady. Rozšíření distribuční sítě elektrické energie si řeší společnost ČEZ samostatně. Příjezdová komunikace pro tuto lokalitu nebude, každé místo bude mít samostatný sjezd na přilehlou komunikaci.

V územním plánu vedeno jako plocha SV Z2 (SV - plocha smíšená obytná vesnická, Z2 – zastavitelná plocha č. 2 ).

Vítonice 1Vítonice 2

Foto lokality:

Vítonice 1Vítonice 2Vítonice 3Vítonice 4

Lokalita Babka I a Babka II (SV Z9 a SV Z10):

V této největší lokalitě probíhají výkupy pozemků od soukromých vlastníků, v letošním roce 2019 se podařilo provést značnou- největší část výkupů a zbývají poslední jednání s vlastníky. Současně již obec jedná s projekční kanceláří z Holešova za účelem provedení zastavovací studie pro vytvořen konkrétních stavebních míst, na základě které by byl proveden geometrický plán a dále také za účelem kalkulace nákladů pro vybudování inženýrských sítí a kalkulace připojení na inženýrské sítě pro jedno stavební místo. Pro tuto lokalitu byly zastupitelstvem obce schváleny zásady a pravidla pro postup pro prodej pozemků a zasíťování pozemků – viz samostatný dokument pod textem. V mapce lokality jsou žlutě vyznačeny pozemky, které jsou již ve vlastnictví obce pro provedených výkupech či směně pozemků.

V územním plánu vedeny jako plochy SV Z9 a SV Z10 (SV - plocha smíšená obytná vesnická, Z9 a Z10 – zastavitelné plochy č. 9 a č. 10  ).

Návrh zásad pro prodej pozemků v lokalitě Draha

Babka

Foto lokality:

Babka 1Babka 2Babka 3

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svoz odpadu

Kalendář

Mapový portál

GeomoravaPortál

Informace o zpracování osobních údajů

Najdete nás také zde

facebook

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rychlý kontakt

Obec Horní Újezd
Horní Újezd  č. 83
753 53 Všechovice
Spojení:
Tel.: 581 622 693
Fax:  581 622 693
E-mail:
obec@horni-ujezd.cz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Poděkování

Děkujeme Skupině ČEZ za podporu při rozsvícení vánočního stromu a nové výzdoby našeho kostela v obci Horní Újezd.

logo ČEZ

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

​​První písemná
zmínka
1371

​​Počet obyvatel
423

​​Nadm. výška
335 m
n.m.

​​Katastrální
výměra
687 ha