Obec Horní Újezd
ObecHorní Újezd

Pozemkové úpravy

Novinky  - srpen 2020

Zatím nepříliš pozitivní zpráva - ohledně plánovaných realizací v Horním Újezdě Pozemkový úřad bohužel zopakoval, že jsme v pořadí (např. letos dávál na stavební povolení projekt dle žádosti obce Stará Ves z roku 2016).

Novinky - rok 2019

Ukončená komplexní pozemková úprava v katastrálním území Horní Újezd (zápis nového stavu do katastru nemovitostí proběhl k datu 1. 6. 2016) nepřinesla jen scelení vlastnických parcel, ale též další možnosti rozvoje pro obec.

Ta má totiž díky novému uspořádání pozemků připraveny parcely ve svém vlastnictví určené k realizaci tzv. plánu společných zařízení, což jsou např. polní cesty, protierozní meze, záchytné příkopy, vodní nádrže, úpravy a revitalizace toků nebo výsadby zeleně apod.

V území s dokončenou pozemkovou úpravou mají obce možnost žádat stát (Státní pozemkový úřad) o financování jak prováděcích projektů k jednotlivým stavbám či opatřením, tak financování samotných staveb. Další výhodou je časově neomezené územní rozhodnutí pro jednotlivé stavby v navrženém PSZ.

Obec Horní Újezd požádala dne 19. 7. 2017 Státní pozemkový úřad (SPÚ) o realizaci těchto prvků PSZ:

  • cesty C3, C4, C6, C42 (vše s asfaltobetonovým povrchem)
  • nádrž N1 (Doležalův rybník)
  • zeleň IP35, IP42, IP50, IP52, část LBK 15

Přerovská pobočka SPÚ v současné době eviduje velké množství žádostí z jiných obcí okresu (pro realizace v k.ú. Sobíšky, Žákovice, Středolesí, Podhoří na Moravě, Nejdek u Hranic, Újezdec u Přerova, Paršovice) a není možné odhadnout, kdy bude možné zadat zakázku na projekt pro stavební povolení. Přerovsko je navíc specifické tím, že přes celé území okresu prochází dálnice D1 (ať už v provozu nebo ve výstavbě), velká část žádostí je právě z obcí, kde byla pozemková úprava vyvolána stavbou dálnice.

Pro představu  např. letos Pobočka Přerov zadávala zakázku na projekt pro stavební povolení pro obce Stará Ves (žádost z 7.4. 2016)  a Křenovice u Kojetína (23.12.2015), realizace staveb probíhá letos ve Velké u Hranic (žádost z roku 2013, projekt z roku 2015), či Hradčany na Moravě (žádost z roku 2014, projekt z roku 2018).

Kromě finančních prostředků ze státního rozpočtu mohou obce ve spolupráci s SPÚ využít také strukturální fondy Evropské unie (např. Program rozvoje venkova, Operační program životní prostředí), realizace spolufinancuje rovněž Ředitelství silnic a dálnic ČR, toto se však týká katastrů zasažených stavbou dálnice.

V okolí Horního Újezda jsou ukončeny komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Býškovice, Všechovice, Horní Nětčice, Rakov u Hranic, Žákovice, Radkova Lhota, v sousedním kraji např. na území obcí Loukov a Vítonice.

Realizace společných zařízení financované v plné výši pozemkovým úřadem či s využitím dotací EU jsou v k.ú. Býškovice, Rakov u Hranic, Žákovice, Radkova Lhota či aktuální stavba nádrže v sousedních Vítonicích.

Tak snad se brzy dostane i na Horní Újezd!

Aktualizace stavu - rok 2018

Správní řízení o komplexní pozemkové úpravě bylo ukončeno k 1. 6. 2016 zapsáním schváleného návrhu nového uspořádání pozemků do katastru nemovitostí.

Katastrální pracoviště Hranice by v nejbližších letech mělo zahájit obnovu katastrálního operátu (zpřesnění mapy) v intravilánu obce a v lesním komplexu v trati Záhučničí, které nebyly předmětem pozemkové úpravy (mapa v těchto lokalitách je vedena v jiných souřadnicích, a proto se zdánlivě překrývá s digitální katastrální mapou z pozemkové úpravy).

K 1. 10. 2016 zanikly ze zákona (o pozemkových úpravách) dosavadní nájemní vztahy u dotčených pozemků.

Obec Horní Újezd požádala 19. 7. 2017 pozemkový úřad o realizaci prioritních opatření navržených v pozemkové úpravě – celkem 4 polní cesty včetně doprovodné zeleně a nádrže N1 (obnova bývalého Doležalova rybníka).

U jedné z cest (C3 kolem farmy směrem na Vítonice) je třeba dořešit změnu části trasy.

Státní pozemkový úřad může hradit zpracování projektové dokumentace i následných staveb ze státního rozpočtu nebo z dotačních titulů EU (Program rozvoje venkova). Pobočka Přerov však eviduje velké množství žádostí z jiných obcí na Přerovsku a zpracování projektu proto nelze řešit okamžitě. Např. v příštím roce (2019) by se mělo začít stavět v k.ú. Hradčany na Moravě, obec Hradčany podala žádost o realizaci v roce 2014.


Novinky - podzim-zima roku 2016

Pozemkové úpravy byly úspěšně dokončeny. První rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 3. 2016. V dubnu* pak bylo vydáno druhé rozhodnutí a v červnu se sešel sbor zástupců s pracovníky SPÚ Přerov, na kterém byli všichni seznámeni s aktualizovaným plánem společných zařízení a byly stanoveny priority realizace prvků plánu společných zařízení a jednotlivé etapy (tzn. hlavní polní cesty, doprovodné prvky, vodní dílo apod.). K dnešnímu dni je již tedy v katastru nemovitostí evidováno nové rozdělení a umístění pozemků v extravilánu obce, vše je již viditelné i v katastrální mapě. Jistě jste si všimli, či jste byli účastníky vyměřování a kontroly hranic pozemků. Každý vlastník má nárok na jedno vyměření zdarma. Pozemkové úpravy jsou pro naši obec velmi významné a tím, že byly úspěšně dokončeny, můžou pomoci v dalším rozvoji obce. Obec bude nyní ve spolupráci s pozemkovým úřadem zadávat vypracování projektových dokumentací na jednotlivé polní cesty či vodního díla (bývalý Doležalův rybník). Realizaci těchto staveb je možné financovat z finančních prostředků pozemkového úřadu (ze státního rozpočtu), případně z evropského dotačního titulu Program rozvoje venkova na období 2014-2020 (opatření 4.3.1 pozemkové úpravy).


Novinky - 23. května 2016

V minulém týdnu bylo vydáno a rozesláno druhé rozhodnutí a byl svolán sbor zástupců na 1. června na obecní úřad, který projedná aktualizovaný plám společných zařízení a stanoví priority realizace prvků plánu společných zařízení.


Novinky - 30. března 2016

V zákonné lhůtě nebylo doručeno žádné odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy v k.ú. Horní Újezd (čj. SPÚ 000004/2016), rozhodnutí je pravomocné  a vykonatelné doručením k datu 13. 3. 2016.
V nejbližších dnech bude u pozemků řešených v pozemkové úpravě zapsána blokační poznámka "schválené pozemkové úpravy" až do vydání konečného tzv. druhého rozhodnutí, které bude vydáno a vypraveno ve lhůtě do 4 měsíců.


Novinky - únor 2016

Dne 29.02.2016 bylo vydáno rozhodnutí čj. SPU 000004/2016 o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Újezd a dne 01.03.2016 rozesíláno účastníkům řízení v obálce s červeným pruhem - viz úřední deska pozemkového úřadu:

http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/statni-pozemkovy-urad/olomoucky-kraj/pobocka-prerov/


Novinky 2 - prosinec 2015

Vydání a vypravení rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy se předpokládá až začátkem ledna 2016.

Důvodem je dosud nevydané závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (MěÚ Hranice) ke změnám druhů pozemků dle návrhu nového uspořádání pozemků (§ 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) a také dokončení vydání pozemku KN 2797 v rámci církevních restitucí.


Novinky 1 - prosinec 2015 

Ve středu 7. října proběhlo na obci závěrečné jednání. Aktuální informace je, že bude vydáno tzv. 1. rozhodnutí - o schválení návrhu, které bude rozesláno v průběhu prosince, kde bude popsán celý průběh řízení a bude doručováno vlastníkům na doručenku s možností odvolání do 15 dnů od obdržení rozhodnutí.
V případě, že nebude podáno odvolání, bude rozhodnutí o schválení návrhu pravomocné a v katastru se vyznačí blokační poznámka "schválené pozemkové úpravy", po jejím zapsání nebude možné pozemky prodávat, kupovat, darovat atd. (respektive jen se souhlasem pozemkového úřadu). Poté bude mít zpracovatel tři měsíce na vyhotovení digitální katastrální mapy a nejpozději do 4 měsíců od právní moci 1. rozhodnutí se vydává rozhodnutí druhé, tzn. prováděcí, kterým se návrh zapíše do KN, předpokládaný termín je cca do 03-04/2016 (v případě, že nebude odvolání), konečným rozhodnutím zanikají dosavadní nájemní vztahy - k 31. 10. 2016. Co se týká financování realizací, je schválen další operační program pro pozemkové úpravy - Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 z fondů EU, případně lze financovat z rozpočtu SPÚ. Po závěrečném jednání 7. října proběhla také schůzka sboru zástupců, kde se stanovily priority realizace - pořadí realizace jednotlivých staveb nebo skupin opatření.


Novinky - září 2015

Pozvánka na závěrečné jednání:

KPÚ HÚ-vystavení návrhu - září 2015

Mapa návrhu nového uspořádání pozemků s leteckým snímkem z roku 2014 (fyzicky bude vystaveno na obci), návrh již obsahuje nová (budoucí) parcelní čísla přidělená katastrálním úřadem; fialově je zakreslen obvod pozemkové úpravy (řešené území).

Mapa KPÚ


Novinky - srpen 2014

Nad textem vložena mapa BPEJ s katastrální mapou a leteckým snímkem (aby byla čitelná čísla parcel, je výkres rozdělen na dva – západ a východ). V k.ú. Horní Újezd proběhla aktualizace BPEJ novým mapováním (prováděl VÚMOP – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy), BPEJ jsou základem pro oceňování zemědělské půdy v soupisech nároků.

Více o BPEJ např. zde: http://bpej.vumop.cz/ 

(Od 1. 1. 2014 byly aktualizovány jednotkové ceny podle nové oceňovací vyhlášky – 441/2013 Sb.)

Polohopisná mapa Horní Újezd- srpen 2014


Novinky - únor 2014

Prezentace PÚ Horní Újezd

Ve středu 26. února 2014 byl na veřejném zastupitelstvu obce Horní Újezd projednáván a následně i schválen plán společných zařízení za účasti zástupce Pozemkového úřadu a zástupců projektantské firmy. Pod textem stanoviska dotčených orgánů k plánu společných zařízení:

 

Den před zasedáním v úterý 25. února se zastupitelstvo vypravilo společně do Obce Tučín u Přerova, která získala ocednění Vesnice roku 2009 a v které proběhly pozemkové úpravy. V této obci, která má zhruba stejně obyvatel jako naše obec, se již podařilo vybudovat zpevněné polnícesty, retenční nádrž, biokoridory, zeleň atd. ze státních prostředků. Získali jsme spoustu pozitivních i užitečných informací. Viz webové stránky této obce:  http://www.tucin.cz/


Novinky - září - říjen 2013

V měsících dubnu a květnu 2013 proběhlo šetření hranic vnějšího a vnitřního obvodu pozemkové úpravy, v červnu pak byla zastupitelstvy obcí Horní Újezd, Loukov a Osíčko schválena změna společné katastrální hranice, která se připravuje k záznamu do katastru nemovitostí. V současné době probíhá projednávání plánu společných zařízení se sborem zástupců. Pod textem přílohy - mapa průzkumu a plán společných zařízení, tzn. śíť cest a komunikací, vodohospodářská zařízení atd., která se mění dle návrhů a diskuse při jednání ustanovené komise - sboru zástupců se zástupcem pozemkového úřadu a se zástupci zpracovatelské projektantské firmy.

Poznámka k nájemním smlouvám a uzavíráním nájemních vztahů: Tyto zanikají ze zákona vydáním konečného rozhodnutí  - v rámci KPÚ jsou 2 rozhodnutí (viz str. 25 letáčku):

"Rozhodnutím pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, kterým končí správní řízení o pozemkových úpravách zanikají dosavadní nájemní vztahy. Z tohoto důvodu je nutné následně uzavřít novou nájemní smlouvu. Nájmy zanikají zejména s ohledem na to, že původní předmět nájmu přestane existovat, tzn. neexistuje původní geometricky a polohově určená parcela označená parcelním číslem."

Současné nájemní smlouvy jsou tedy platné do tzv. druhého rozhodnutí a případené nové smlouvy či dodatky smluv uzavřenené nyní s ujednáním o změně parcelního čísla jsou nepřípustné, jelikož nelze předjímat budoucí stav, který není znám (tento bude znám až prvním rozhodnutím o schválení návrhu) a současné pozemky především zanikají a vznikají nové - tyto budou mít jiný tvar, jiné umístění, zpřesněnou výměru a případně i rozdíl v bonitě a tedy i v ceně, což znamená, že nyní nelze uzavřít dodatek na věc, která ještě neexistuje.

Dále je nutné upozornit všechny vlastníky pozemků v k.ú. Horní Újezd na problematiku uzavírání nájemních smluv či smluv o smlouvě budoucí apod. Co se týká uzavírání smluv, tak se nedoporučuje dávat do nových smluv výpovědní lhůty delší než 1 rok, vydání rozhodnutí o pozemkových úpravách, resp. jejich dokončení dle smlouvy se očekává sice až koncem roku 2015, ale reálný je i rok 2014. Do té doby bude v katastru veden současný stav. Konečným rozhodnutím v pozemkové úpravě se pak ruší veškeré nájemní vztahy (zanikají staré pozemky a vznikají nové) a již po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu je v katastru tzv. blokační poznámka, která omezuje prodej, darování, dědění apod. pod dobu cca 4 měsíce (mezi vydáním prvního a druhého rozhodnutí, samozřejmě v případě, že nejsou odvolání). Více informací na POzemkovém úřadě Přerov.

Pozemkové úpravy v obci Horní Újezd

Naše obec požádala o pozemkové úpravy. V tomto roce již bylo odsuhlaseno zahájení pozemkových úpravy v naší obci, tzn. jsou v prvé fázi. V současné době spoupracujeme a komunikujeme s PÚ Přerov, od kterého jsme v květnu nejprve obdrželi informaci, že práce budou zahájeny na podzim 2011, ale že ministerstvo zvýšilo nároky na přípravu výběrových řízení takovým způsobem, že se nedaří plnit vlastní harmonogram prací. Na další následný dotaz ze září tohoto roku jsme obdrželi odpověď, že byly odeslány podklady k výběrovému řízení ke kontrole na ÚPÚ Olomouc a koncem listopadu by měl být vybrán zpracovatel projektu. Další podrobnosti, týkají ce se budou dodány postupně. Co jsou pozemkové úpravy a co obnáší, můžete zjistit na níže uvedeném webovém odkazu a na informačním dokumentu z PÚ Přerov:

 

 „Hlavním“ geodetem bude Ing. Ivo Gřonděl, tel.: 553 624 003, mob: 606 841 735.
 

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svoz odpadu

Kalendář

Mapový portál

GeomoravaPortál

Informace o zpracování osobních údajů

Najdete nás také zde

facebook

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rychlý kontakt

Obec Horní Újezd
Horní Újezd  č. 83
753 53 Všechovice
Spojení:
Tel.: 581 622 693
Fax:  581 622 693
E-mail:
obec@horni-ujezd.cz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Poděkování

Děkujeme Skupině ČEZ za podporu při rozsvícení vánočního stromu a nové výzdoby našeho kostela v obci Horní Újezd.

logo ČEZ

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

​​První písemná
zmínka
1371

​​Počet obyvatel
423

​​Nadm. výška
335 m
n.m.

​​Katastrální
výměra
687 ha