Navigace

Obsah

Územní plán obce

Aktualizace - prosinec 2019:

Zastupitelstvo obce Horní Újezd usnesením ze dne 19. 11. 2019 vydalo formou opatření obecné povahy č.j. ORM/14965/19-38, „Územní plán Horní Újezd“. Opatření obecné povahy, kterým byl územní plán vydán, nabylo účinnosti dne 5.12.2019.

Do územního plánu Horní Újezd lze nahlížet na těchto místech:

Do dokladové části o pořizování územního plánu lze nahlížet:

Elektronická podoba je pak dostupná také na webových stránkách pořizovatele:

https://www.mesto-hranice.cz/clanky/uzemni-plan-horni-ujezd

Přílohy:

01-OOP

02-OOP - odůvodnění

03-Výkres základního členění

04-Hlavní výkres

05-Výkres koncepce dopravní infrastruktury

06-Výkres koncepce technické infrastruktury

07-Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

08-Koordinační výkres

09-Výkres širších vztahů - legenda

10-Výkres širších vztahů

11-Výkres záborů zemědělského půdního fondu